ศักดิพัฒน์ เนื้อขำSakdipat Nuekam

  • ปริญญาDegree: วิทยาศาสตรบัณฑิตBachelor of Science
  • สาขาMajor: วิทยาการคอมพิวเตอร์Computer Science
Position : iFIT Problem-based Learning (From August 2020 to Present)
Project : Web-based training system for military aircrafts recognition
Supervisor : Asst. Prof. Worawat Choensawat, Ph.D.
ตำแหน่ง : iFIT Problem-based Learning (ตั้งแต่ สิงหาคม 2563 ถึง ปัจจุบัน)
โปรเจค : Web-based training system for military aircrafts recognition
ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวัฒน์ เชิญสวัสดิ์