รศ.ดร.ทิพรัตน์ วงษ์เจริญ  รองอธิการบดีอาวุโสด้านวิชาการ เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรและรางวัลสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ สาขาวิชาการคอมพิวเตอร์
แด่ ผศ.ดร.กิ่งกาญจน์ สุขคณาภิบาล ในงานวันคุณภาพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปีการศึกษา 2558 พร้อมทั้งถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา