ดร.มัทนา สานติวัตร อธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เป็นประธานมอบเกียรติบัตรและรางวัลสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ แด่ ผศ.ดร.วรวัฒน์ เชิญสวัสดิ์
ในงานวันคุณภาพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปีการศึกษา 2557 พร้อมมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนแบบ Problem Based Learning & Project Baes Learning โดย ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 9 ตุลาตม 2557 ที่ผ่านมา