นายธนรัตน์ เจริญยิ่ง และนายภูริพัฒน์ ประสิทธิภาพ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัลที่ 2
จากการแข่งขัน "Fighting Game AI Competition" การแข่งขันการเขียนโปรแกรมปัญญาประดิษฐ์ สําหรับเกมการต่อสู้ จัดโดย The IEEE Conference on Computational Intelligence and Games ณ เมือง Dortmund ประเทศเยอรมนี ซึ่งการแข่งขันครั้งนี้มีทีมที่เข้าแข่งขันทั้งหมด 14 ทีม จาก 8 ประเทศ ได้แก่ เยอรมนี อังกฤษ สหรัฐอเมริกา บราซิล อิสราเอล ญี่ปุ่น ไต้หวัน และไทย โดยมี ผศ.ดร.วรวัฒน์ เชิญสวัสดิ์ อาจารย์ประจําภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นที่ปรึกษา