ผศ.ดร.กิ่งกาญจน์ สุขคณาภิบาล ได้รับทุนในโครงการระบบการตรวจจับและเตือนภัยแอปพลิเคชั่นอันตรายบนอุปกรณ์เคลื่อนที่จากการจัดสรรเงินจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ ประจำปี 2557 เมือวันที่ 22 กันยายน 2557