ผศ.ดร.วรวัฒน์ เชิญสวัสดิ์ ผู้อำนวยการห้องปฏิบัติการ BU-MIT  ร่วมแสดงผลงานวิจัยโครงการ การปรับปรุงระบบประมวลผลและการปรับปรุงจอแสดงผลของเรดาร์ DR-172ADV ในการต้อนรับคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

 ที่เดินทางไปศึกษาดูงานและรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจการจัดของหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก ระบบป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก และระบบ ACSS ณ กองบัญชาการหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก (นปอ.) เมื่อวันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่าน