ทีมนักวิจัยและนักศึกษาจากแลป BU-CROCCS and BU-MIT เข้าร่วมการอบรมเรื่อง "Building Distributed Ledger Technologies (Blockchain) Project"

BU-CROCCS and BU-MIT researchers and staffs attended NBTC-ITU Training on "Building Distributed Ledger Technologies (Blockchain) Project".

อ่านต่อ

BU-MIT และ BU-CROCCS ร่วมกันจัด special session on “Virtual Reality and Monitoring for Health and Safety (VHS)” ที่งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ IEEE 8th Global Conference on Consumer Electronics (GCCE 2019) จัดที่เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 15-18 ตุลาคม 2562

BU-MIT and BU-CROCCS staffs arranged a special session on “Virtual Reality and Monitoring for Health and Safety (VHS)” in IEEE 8th Global Conference on Consumer Electronics (GCCE 2019) in Osaka, Japan during 15-18 October 2019.

อ่านต่อ

BU-MIT และ BU-CROCCS ร่วมกันจัด special session on “Virtual Reality and Monitoring for Health and Safety (VHS)” ที่งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ IEEE 7th Global Conference on Consumer Electronics (GCCE 2018) จัดที่เมืองนาร ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 9-12 ตุลาคม 2561

BU-MIT and BU-CROCCS staffs arranged a special session on “Virtual Reality and Monitoring for Health and Safety (VHS)” in IEEE 7th Global Conference on Consumer Electronics (GCCE 2018) in Nara, Japan during 9-12 October 2018.

อ่านต่อ

BU-MIT และ BU-CROCCS ร่วมกันจัด special session on “Virtual Reality and Monitoring for Health and Safety (VHS)” ที่งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ IEEE 6th Global Conference on Consumer Electronics (GCCE 2017) จัดที่เมืองนารา ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 24-27 ตุลาคม 2560

BU-MIT and BU-CROCCS staffs arranged a special session on “Virtual Reality and Monitoring for Health and Safety (VHS)” in IEEE 6th Global Conference on Consumer Electronics (GCCE 2017) in Nara, Japan during 24-27 October 2017.

อ่านต่อ

BU-MIT และ BU-CROCCS ร่วมกันจัด special session on “Virtual Reality and Monitoring for Health and Safety (VHS)” ที่งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ IEEE 5th Global Conference on Consumer Electronics (GCCE 2016) จัดที่เมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 11-14 ตุลาคม 2559

BU-MIT and BU-CROCCS staffs arranged a special session on “Virtual Reality and Monitoring for Health and Safety (VHS)” in IEEE 5th Global Conference on Consumer Electronics (GCCE 2016) in Kyoto, Japan during 11-14 October 2016.

อ่านต่อ

ทีมอาจารย์ BU-MIT คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยกรุงเพท ได้รับการต้อนรับจาก Prof. Ruck Thawonmas, มหาวิทยาลัยริสุเมกัน ประเทศญีปุ่น

Professors from BU-MIT Lab, School of Information Technology and Innovation, Bangkok University were recevied a warm welcome from Professor Ruck Thawonmas, Ritsumeikan University, Japan

อ่านต่อ

ผศ.ดร.วรวัฒน์ เชิญสวัสดิ์ ผู้อำนวยการห้องปฏิบัติการ BU-MIT  ร่วมแสดงผลงานวิจัยโครงการ การปรับปรุงระบบประมวลผลและการปรับปรุงจอแสดงผลของเรดาร์ DR-172ADV ในการต้อนรับคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

อ่านต่อ

Asst. Prof. Kingkarn Sookhanaphibarn,Ph.D. Associate Dean for Academic Affairs and Research, School of Information Technology and Innovation and Miss. Utaiwan Chatuporn,

ผศ.ดร.กิ่งกาญจน์  สุขคณาภิบาล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและวัตกรรม และอาจารย์อุทัยวรรณ จตุพร

Instructor from Southeast Asian Ceramics Museum get award from Best Paper Award จาก International Academy, Research, and Industry Association 

อ่านต่อ