เมือวันที่ 4 มีนาคม 2021 เวลา 17:00 มีการจัดงานเลี้ยงต้อนรับสมาชิกใหม่ BU-MIT ที่ได้เข้ามาทำงานในปีการศึกษา 2021.

On March 4, 2021 at 5:00 p.m., a reception was held to welcome new BU-MIT members entering the workforce in the 2021 academic year.

ทีมนักวิจัย BUMIT ได้ดำเนินการทดสอบระบบการจดจำอากาศยานด้วยเครื่องจำลองเหตุการณ์จริง ครั้งที่ 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ปัญหาการใช้งานจริงของเครื่อง VR กับผู้ใช้ที่ไม่มีประสบการณ์การใช้เครื่อง VR มาก่อน และทราบความต้องการของผู้ใช้ที่มีต่อระบบการจดจำอากาศยาน กับ ศปภอ.ทบ. ศูนย์ดอนเมือง มีผู้เข้าฝึกเป็นนายทหารจำนวน 40 ราย ในวันที่ 17 กันยายน 2563 เวลา 13.00-16.00 น.

BUMIT Research Lab conducted a user experiment of "Project of Aircraft Recognition Training Simulator using Virtual Reality" with 40 real users (military staff) at Army Air Defense Operation Center (AADOC) Donmuang. The purpose of this experiment was for enquiring the user requirements implicitly by analyzing the in-game activities and the questionaire from users.

อ่านต่อ

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563 มีการจัดงานเลี้ยงอำลาสมาชิก BU-MIT ที่ได้ไปศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่น ณ ร้านอาหาร Tenjo Sushi & Yakiniku Premium Buffet

อ่านต่อ

เมื่อวันที่ 16 และ 18 มิถุนายน 2563 BU-MIT มีการจัดประชุมออนไลน์ผ่าน Discord เพื่อนำเสนอความคืบหน้าบทความของนักศึกษา

อ่านต่อ

ห้วงเวลาที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพให้ความสำคัญกับความคิดสร้างสรรค์ + เทคโนโลยี หรือ Creativity + Technology คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ยังเป็นหนึ่งในคณะในฝันของน้อง ๆ รุ่นใหม่หลายคนที่มีความชอบในด้านเทคโนโลยี

ห้วงเวลาที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพให้ความสำคัญกับความคิดสร้างสรรค์ + เทคโนโลยี หรือ Creativity + Technology คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ยังเป็นหนึ่งในคณะในฝันของน้อง ๆ รุ่นใหม่หลายคนที่มีความชอบในด้านเทคโนโลยี

อ่านต่อ

สรุปความก้าวหน้าของโครงการวิจัย กับ ศปภอ.ทบ. รอบ 6 เดือน ประชุมร่วม ศปภอ.ทบ. เรื่อง สรุปความก้าวหน้าของโครงการวิจัย DR-172 ADV และ ระบบฝึกอบรมการจดจำอากาศยานโดยใช้เครื่องที่จำลองเหตุการณ์จริง

Six-Month Progress Summary Meeting with AADCOM Meeting with Army Air Defense Command (AADCOM) in a topic of "Progress summary of (1) enhancement of DR172-ADV radar display system and (2) aircraft recognition training system using virtual reality"

อ่านต่อ

ต้อนรับคณะกรรมการตรวจความก้าวหน้าของโครงการวิจัย จาก สป.อว. (เดิม สกอ.) และ สวพ.ทบ. รอบ 6 เดือน คณะนักวิจัย BU-MIT ต้อนรับและรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยการปรับปรุงระบบแสดงผลของเรดาร์

Welcome reception of the committee from MHESI and ARDO Meeting with Army Air Defense Command (AADCOM) in a topic of "Progress summary of (1) enhancement of DR172-ADV radar display system and

อ่านต่อ