วิชญ์พล เกตุชัยโกศลVichapol Ketchaikosol

  • ปริญญาDegree: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)Master of Science (M.Sc.)
  • มหาวิทยาลัยUniversity: มหาวิทยาลัยกรุงเทพBangkok University
  • สาขาMajor: เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการInformation Technology and Management
หัวข้อการค้นคว้าอิสระ:
การศึกษาขนาดของปุ่มที่เหมาะสมในโมบายแอปพลิเคชั่นสำหรับผู้สูงอายุ
อาจารย์ที่ปรึกษา: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิ่งกาญจน์ สุขคณาภิบาล
ปีที่จบการศึกษา: พ.ศ. 2559
บทคัดย่อ:

การใช้งานแอปพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตนั้นปุ่มกดในแอปพลิเคชั่นมีความสำคัญเพื่อใช้ตอบโต้กับผู้ใช้ แต่โดยส่วนใหญ่ผู้พัฒนาอาจจะไม่ได้คำนึงถึงการใช้งานของผู้สูงอายุ จึงส่งผลให้แอปพลิเคชั่นเหล่านั้นอาจไม่เหมาะกับการใช้งานแอปพลิเคชั่นของผู้สูงอายุ ในงานวิจัยนี้ได้กล่าวถึงการพัฒนาปุ่มในแอปพลิเคชั่นให้มีความเหมาะสมกับการใช้งานของผู้สูงอายุ โดยการสร้างเกมบนโมบายแอปพลิเคชั่นให้ผู้สูงอายุทดสอบการมองเห็นและการตอบสนอง และนำผลที่ได้จากการทดสอบนั้นมาวิเคราะห์และพัฒนาเพื่อหาขนาดปุ่มที่เหมาะสมต่อการใช้งานของผู้สูงอายุ

คำสำคัญ: การออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ โมบายแอปพลิเคชั่น , ผู้สูงอาย, ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์, สมาร์ทโฟน
ตำแหน่งงานปัจจุบัน: -
สถานที่ทำงาน: -
อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Web: ผลงานวิชาการ
 
Independent Study: A Study of Font Size for Elderly Vision on Mobile Devices
Supervisor: Assistant Professor Kingkarn Sookhanaphibarn (Ph.D.)
Graduate Year: 2016
Abstract:

Using mobile applications, action buttons are important in order to user interaction. However, most developers overlook at designing buttons for elderly. As a result, those applications will not be suitable for elderly users. In this article has talking about the way to develop the button in the application which suitable elder's eyesight. So, we build the game for elder on mobile application for testing. Then we use the result to analyses and develop the application to suit with elder.

Keywords : User Interface Design, Mobile Application, Elderly Users, Android Operating System, Smartphone
Current Position: -
Institute/Company: -
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Web: Research