ชลธิศ เถาทอง Chonlatid Thaothong

  • ปริญญาDegree: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)Master of Science (M.Sc.)
  • มหาวิทยาลัยUniversity: มหาวิทยาลัยกรุงเทพBangkok University
  • สาขาMajor: เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการInformation Technology and Management
หัวข้อการค้นคว้าอิสระ:
การแสดงผลแอนิเมชันจากฐานข้อมูลการจับความเคลื่อนไหวออนไลน์
อาจารย์ที่ปรึกษา: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรวัฒน์ เชิญสวัสดิ์
ปีที่จบการศึกษา: พ.ศ. 2559
บทคัดย่อ:

ปัจจุบันได้มีการนำเอาเทคโนโลยีการจับความเคลื่อนไหวหรือโมชันแคปเจอร์มาใช้ในการสร้างตัวละครแอนิเมชันให้มีความสมจริง ซึ่งเทคโนโลยีดังกล่าวเป็นการให้นักแสดงมาสวมใส่ชุดที่มีเซนเซอร์ติดไว้เพื่อบันทึกการเคลื่อนไหวของนักแสดง ทำให้ตัวละครแอนิเมชันมีการเคลื่อนไหวที่เหมือนจริงตามการเคลื่อนไหวของนักแสดง นอกจากนี้เทคโนโลยี Motion Capture ยังถูกนำมาประยุกต์ใช้ในงานอีกหลากหลายวงการ ถึงแม้ว่าปัจจุบันได้มีการจัดทำฐานของข้อมูลโมชันแคปเจอร์ให้ใช้จำนวนมากแต่การเปิดดูการเคลื่อนไหวของไฟล์บันทึกความเคลื่อนไหวนั้นๆ ยังมีความยุ่งยากพอสมควรซึ่งต้องทำการดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลที่บันทึกความเคลื่อนไหวและดาวน์โหลดโปรแกรมที่ใช้แสดงผล จึงสามารถใช้งานได้ซึ่งใช้เวลาพอสมควรในการแสดงผลไฟล์ข้อมูลนั้นๆ

งานวิจัยนี้ได้นำเสนอเทคนิคในการพัฒนาโปรแกรมที่สามารถแสดงผ่านเว็บเบราเซอร์ของไฟล์ข้อมูลบันทึกความเคลื่อนไหวบนเซิร์ฟเวอร์ในลักษณะของแอนิเมชันสามมิติที่มีการเคลื่อนไหวที่เสมือนจริงเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ในด้านความสะดวกสบายและความรวดเร็วในการใช้งาน ผู้วิจัยได้ทำการพัฒนาระบบแสดงผลบน 3 แพลตฟอร์มที่นิยมใช้ในการแสดงกราฟิก 3 มิติผ่านเว็บ ซึ่งได่แก่ Web 3D, Flash และ Unity 3D และได้เปรียบเทียบผลลัพธ์ของทั้งสามระบบทั้งในแง่ของความสมจริง ความปลอดภัยของข้อมูลและการนำไปใช้จริง

คำสำคัญ: การตรวจจับความเคลื่อนไหว, ตัวละครแอนิเมชัน, ไฟล์ข้อมูลบันทึกความเคลื่อนไหว, เว็บสามมิติ
ตำแหน่งงานปัจจุบัน: -
สถานที่ทำงาน: -
อีเมล: -
Web: ผลงานวิชาการ
 
Independent Study: Online Animation Displaying from Motion Capture Database
Supervisor: Assistant Professor Worawat Choensawat (Ph.D.)
Graduate Year: 2016
Abstract:

Nowadays, utilizing a motion capture technology known as MoCap can help animators creating the realistic character animation. By using markers or sensors attached to a human body, the motion capture system can capture the movement of real actors for using in the animation process. This is be because MoCap data provides accurate and semantically rich data. So far, several free MoCap databases have been provided on the Internet such as CMU database. However, for users to find their desired motion, they have to download the motion data and then use third party software to display the downloaded motion which is time-consuming and difficulties in work.

This research presents in the technical development program. That can generate animation character from motion capture database on the server. Users can visual 3D animation of the actual movement contains in motion capture data over the internet via any standard web browsers.

Keywords : Motion Capture, Animation Character, Motion Capture Database, Web3D
Current Position: -
Institute/Company: -
email: -
Web: Research