ชยากร ประยูรอุดมสุขChayakorn Prayoonudomsuk

  • ปริญญาDegree: วิทยาศาสตร์บัณฑิตBachelor of Science
  • สาขาMajor: วิทยาการคอมพิวเตอร์Computer Science
Position : iFIT Problem-based Learning (From August 2020 to Present)
Project : Database management in game content and player data, and its player data analysis of web-based training system
Supervisor : Asst. Prof. Kingkarn Sookhanaphibarn, Ph.D.
ตำแหน่ง : iFIT Problem-based Learning (ตั้งแต่ สิงหาคม 2563 ถึง ปัจจุบัน)
โปรเจค : Database management in game content and player data, and its player data analysis of web-based training system
ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิ่งกาญจน์ สุขคณาภิบาล