อนุพันธ์ ขุมทอง Anupun Khumthong

  • ปริญญาDegree: วิทยาศาสตร์บัณฑิตBachelor of Science
  • สาขาMajor: วิทยาการคอมพิวเตอร์Computer Science
อนุพันธ์ ขุมทอง Anupun Khumthong
About Me : ehe
Position : iFIT Problem-based Learning (From June 2022 to Present)
Supervisor : Asst. Prof. Worawat Choensawat, Ph.D. and Asst. Prof. Kingkarn Sookhanaphibarn, Ph.D.

Education :
2009-2014 WatBungthonglang School
2015-2017 Matthayom WatBungthonglang School
2018-2020 Viboon business administration college
2021-Present Bachelor's degree Bangkok University

Certification :
2018 WorkShop Basic Mikrotik
2021 Blockchain Technology and Bitcoin
2021 Thailand Cyber Top Talent 2021 Organize Competitions

 

อธิบายตัวเอง : ehe
ตำแหน่ง : iFIT Problem-based Learning (ตั้งแต่ มิถุนายน 2565 ถึง ปัจจุบัน)
ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวัฒน์ เชิญสวัสดิ์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิ่งกาญจน์ สุขคณาภิบาล

การศึกษา :
2009-2014 โรงเรียนวัดบึงทองหลาง
2015-2017 โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง
2018-2020 วิทยาลัยวิบูลย์บริหารธุรกิจ
2021-ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

การรับรอง :
2018 WorkShop Basic Mikrotik
2021 Blockchain Technology and Bitcoin
2021 Thailand Cyber Top Talent 2021 Organize Competitions