สุพัท หายโศรก Supat Haisok

  • ปริญญาDegree: วิทยาศาสตร์บัณฑิตBachelor of Science
  • สาขาMajor: วิทยาการคอมพิวเตอร์Computer Science
About Me : likes to read books and play games
Position : iFIT Problem-based Learning (From January 2022 to Present)
Project : Smart School Bus Platform (Backend)
AADS (Backend)
Supervisor : Asst. Prof. Worawat Choensawat, Ph.D. and Asst. Prof. Kingkarn Sookhanaphibarn, Ph.D.

Education :
2014 - 2016 โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง ในพระราชูปถัมภ์ฯ
2016 - 2018 วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี
2018 - ปัจจุบัน มหาลัยกรุงเทพ

 

อธิบายตัวเอง : ชอบอ่านหนังสือ และเล่นเกม
ตำแหน่ง : iFIT Problem-based Learning (ตั้งแต่ มกราคม 2565 ถึง ปัจจุบัน)
Project : Smart School Bus Platform (หลังบ้าน)
AADS (หลังบ้าน)
ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวัฒน์ เชิญสวัสดิ์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิ่งกาญจน์ สุขคณาภิบาล

การศึกษา :
2014 - 2016 Matthayomwatmaikrongtong School
2016 - 2018 Prachinburi Technical College
2018 - ปัจจุบัน Bangkok University