อิทธิกร ทองท้วม Ittikorn Thongthuam

  • ปริญญาDegree: วิทยาศาสตร์บัณฑิตBachelor of Science
  • สาขาMajor: วิทยาการคอมพิวเตอร์Computer Science
About me : If I Workout I can be handsome LOL
Position : iFIT Problem-based Learning (From January 2022 to Present)
Project : Roblox
Supervisor : Asst. Prof. Worawat Choensawat, Ph.D. and Asst. Prof. Kingkarn Sookhanaphibarn, Ph.D.

Education :
2002-2004 Tubkaew
2005-2006 nampadchanupathum
2007-2008 Chumchonbannasrithong
2009-2010 Banchalong school
2011-2016 ppao muang phuket school
2019-Present Bangkok University

 

อธิบายตัวเอง : ถ้าผมออกกำลังกายก็หล่อพอตัวเลยครับ
ตำแหน่ง : iFIT Problem-based Learning (ตั้งแต่ มกราคม 2022 ถึง ปัจจุบัน)
โปรเจค : Roblox
ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวัฒน์ เชิญสวัสดิ์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิ่งกาญจน์ สุขคณาภิบาล

การศึกษา :
2002-2004 อนุบาลทับแก้ว
2005-2006 โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์
2007-2008 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
2009-2010 โรงเรียนบ้านฉลอง
2011-2016 อบจ.เมืองภูเก็ต
2019-ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ