คงอัคคณัฏฐ โชคธัญญาวัฒน์Khongakhanat Chockthanyawat

  • ปริญญาDegree: วิทยาศาสตร์บัณฑิตBachelor of Science
  • สาขาMajor: เกมและสื่อเชิงโต้ตอบGames and Interactive Media
Position : iFIT Problem-based Learning (From January 2020 to December 2021)
Project : Aircraft Recognition Training Simulator
Supervisor : Asst. Prof. Worawat Choensawat, Ph.D. and Asst. Prof. Kingkarn Sookhanaphibarn, Ph.D.
ตำแหน่ง : iFIT Problem-based Learning (ตั้งแต่ มกราคม 2563 ถึง ธันวาคม 2564)
โปรเจค : Aircraft Recognition Training Simulator
ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวัฒน์ เชิญสวัสดิ์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิ่งกาญจน์ สุขคณาภิบาล