อุทัยวรรณ จตุพรUtaiwan Chatuporn

 • ตำแหน่งPosition: ผู้ช่วยนักวิจัยResearch Assistant (Part Time)
 • E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Education:

 • 2010-2015   M.S. (Information Technology and Management), Bangkok University
 • 1999-2003   B.S. (Computer Science), Bangkok University

Awards:

 • 2013            Best Paper Award from The Seventh International Conference on Digital Society (ICDS 2013), Nice, France, Feb 25 to Mar 1, 2013

Journals:

 • 2014            Utaiwan Chatuporn and Kingkarn Sookhanaphibarn, "Design and Development of Social Media Application for Expanding Experience of Museum Visitors: a Case of Temporarily Closed Museums", RMUTP Research Journal, 8(2), 184-199
 • 2015            Utaiwan Chatuporn and Kingkarn Sookhanaphibarn, "Research to Study Relevant Factors of the Expanding Experience of Museum Visitors from Social Media Applications", TU Journal, 23(2), 333-348

การศึกษา:

 • 2553-2558    วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 • 2542-2456    วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

รางวัลที่ได้รับ:

 • 2556           รางวัลบทความวิจัยยอดเยี่ยม (The Best Paper Award) จากงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ "The Seventh International Conference on Digital Society" (ICDS 2013) จัดขึ้นระหว่างวันที 24 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2556 ณ เมือง Nice ประเทศฝรั่งเศส บทความที่ได้รับรางวัลมีชื่อว่า "Expanding the Experience of Museum Visitors with a Social Application on Facebook".

ผลงานตีพิมพ์บทความวิชาการ:

 • 2557          อุทัยวรรณ จตุพร, และกิ่งกาญจน์ สุขคณาภิบาล. (2557, กันยายน). การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนสื่อสังคมออนไลน์เพื่อเพิ่มประสบการณ์ของผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ : กรณีศึกษาเมื่อพิพิธภัณฑ์ปิดชั่วคราว. วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร, 8(2), 184-199.
 • 2558          อุทัยวรรณ จตุพร, และกิ่งกาญจน์ สุขคณาภิบาล. (2558, เมษายน-มิถุนายน). การวิจัยเพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเพิ่มประสบการณ์ของผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ด้วยโปรแกรมประยุกต์บนสื่อสังคมออนไลน์. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 23(2), 333-348.