ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวัฒน์ เชิญสวัสดิ์Asst. Prof. Worawat Choensawat (Ph.D.)

  • ตำแหน่งPosition: ผู้อำนวยการห้องปฏิบัติการ BU-MITDirector of BU-MIT Lab
  • E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.