• ตำแหน่งPosition ผู้อำนวยการห้องปฏิบัติการ BU-MITDirector of BU-MIT Lab
 • E-Mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • ตำแหน่งPosition อาจารย์นักวิจัยResearcher
 • E-Mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • ตำแหน่งPosition ผู้ช่วยวิจัย (ตั้งแต่ สิงหาคม 2560 ถึง เมษายน 2561)Reserach Assistant (During August 2017 to April 2018)
 • E-Mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • ตำแหน่งPosition ผู้ช่วยวิจัย (ตั้งแต่ สิงหาคม 2562 ถึง ปัจจุบัน)Reserach Assistant (From August 2019 to Present)
 • E-Mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • ตำแหน่งPosition ผู้ช่วยวิจัย (ตั้งแต่ สิงหาคม 2562 ถึง ปัจจุบัน)Reserach Assistant (From August 2019 to Present)
 • E-Mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • ตำแหน่งPosition ผู้ช่วยวิจัย (ช่วง สิงหาคม 2559 ถึง ตุลาคม 2561)Reserach Assistant (During August 2016 to October 2018)
 • E-Mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • ตำแหน่งPosition ผู้ช่วยนักวิจัยResearch Assistant (Part Time)
 • E-Mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • ตำแหน่งPosition ผู้ช่วยวิจัย (ตั้งแต่ มกราคม 2563 ถึง สิงหาคม 2563)Reserach Assistant (From January 2020 to August 2020)
 • E-Mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • ตำแหน่งPosition ผู้ช่วยวิจัย (ตั้งแต่ มกราคม 2563 ถึง สิงหาคม 2563)Reserach Assistant (From January 2020 to August 2020)
 • E-Mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • ตำแหน่งPosition เลขา (ตั้งแต่ มิถุนายน 2565 ถึง ปัจจุบัน) Secretary (From June 2022 to Present)
 • E-Mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • ตำแหน่งPosition ผู้ช่วยวิจัย (ตั้งแต่ กันยายน ถึง ธันวาคม 2562)Reserach Assistant (From August to December 2019)
 • E-Mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • ตำแหน่งPosition ผู้ช่วยวิจัย (ตั้งแต่ กันยายน 2562 ถึง พฤษภาคม 2565)Reserach Assistant (From August 2019 to May 2565)
 • E-Mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.