ณัฐพล ประจักจิตร์Nattapon Prajugjit

  • ปริญญาDegree: วิทยาศาสตรบัณฑิตBachelor of Science
  • สาขาMajor: วิศวกรรมซอฟต์แวร์Software Engineering
Position : Cooperative student (From January 2020 to Present)
Project : Book Reccommedation Website with Chatbot
Supervisor : Asst. Prof. Kingkarn Sookhanaphibarn, Ph.D.
ตำแหน่ง : นักศึกษาสหกิจ (ตั้งแต่ มกราคม 2563 ถึง ปัจจุบัน)
โปรเจค : เว็บไซต์แนะนำหนังสือพร้อมแชทบอท
ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิ่งกาญจน์ สุขคณาภิบาล