สรุปความก้าวหน้าของโครงการวิจัย กับ ศปภอ.ทบ. รอบ 6 เดือน ประชุมร่วม ศปภอ.ทบ. เรื่อง สรุปความก้าวหน้าของโครงการวิจัย DR-172 ADV และ ระบบฝึกอบรมการจดจำอากาศยานโดยใช้เครื่องที่จำลองเหตุการณ์จริง

Six-Month Progress Summary Meeting with AADCOM Meeting with Army Air Defense Command (AADCOM) in a topic of "Progress summary of (1) enhancement of DR172-ADV radar display system and (2) aircraft recognition training system using virtual reality"

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.30-13.00น. ณ ห้องประชุมแลป BU-MIT ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย พ.อ. นพอนันต์ โภคินภควัฒน์ รอง เสธ.ศปภอ.ทบ. พ.อ.เปี่ยมศักดิ์ ภักดีพินิจ ผช.ผอ.สปก.ศปภอ.ทบ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิ่งกาญจน์ สุขคณาภิบาล และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวัฒน์ เชิญสวัสดิ์

on Febuary 18, 2020 10:30-13:00 at BU-MIT Lab meeting room (RB4-603).