ต้อนรับคณะกรรมการตรวจความก้าวหน้าของโครงการวิจัย จาก สป.อว. (เดิม สกอ.) และ สวพ.ทบ. รอบ 6 เดือน คณะนักวิจัย BU-MIT ต้อนรับและรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยการปรับปรุงระบบแสดงผลของเรดาร์

Welcome reception of the committee from MHESI and ARDO Meeting with Army Air Defense Command (AADCOM) in a topic of "Progress summary of (1) enhancement of DR172-ADV radar display system and

DR-172 ADV และระบบประมวลผลของเรดาร์ DR-172 ADV วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 8.30-12.00น. ณ ห้องประชุมวิศวกรรมศาสตร์ อาคาร B4 ชั้น 2 กับสำนักปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) และสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก (สวพ.ทบ.) ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ ศาสตราจารย์ ดร. ชูกิจ ลิ้มปิจำนงค์ และศาสตราจารย์ ดร. โมไนย ไกรฤกษ์

(2) aircraft recognition training system using virtual reality"