เมื่อวันที่ 16 และ 18 มิถุนายน 2563 BU-MIT มีการจัดประชุมออนไลน์ผ่าน Discord เพื่อนำเสนอความคืบหน้าบทความของนักศึกษา

นักศึกษาที่เข้าร่วมการนำเสนอประกอบด้วย นายจตุรวิทย์ ไชยวงศ์, นายธัญนพ แสงวรรณ์ลอย, นายพลวัฒน์ คำแล, นายชลกร นิ่มพัฒนาวงศ์, นายธนภัทร มั่นมโนธรรม, นางสาวสุกัญญา พูลธนะ และ นางสาวสุวรรณรัตน์ ไผ่ศิริ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิ่งกาญจน์ สุขคณาภิบาล และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวัฒน์ เชิญสวัสดิ์ ร่วมฟังการนำเสนอความคืบหน้าของบทความในครั้งนี้