ผลงาน "Kaiju" ของนางสาวภารณี อภิรมย์เสนีย์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
Read more
Page 3 of 3