เมือวันที่ 4 มีนาคม 2021 เวลา 17:00 มีการจัดงานเลี้ยงต้อนรับสมาชิกใหม่ BU-MIT ที่ได้เข้ามาทำงานในปีการศึกษา 2021.

On March 4, 2021 at 5:00 p.m., a reception was held to welcome new BU-MIT members entering the workforce in the 2021 academic year.