คงอัคคณัฏฐ โชคธัญญาวัฒน์Khongakhanat Chockthanyawat

 • ปริญญาDegree วิทยาศาสตรบัณฑิตBachelor of Science
 • สาขาMajor เกมและสื่อเชิงโต้ตอบGames and Interactive Media

จตุรวิทย์ ไชยวงศ์Jaturawit chaiwong

 • ปริญญาDegree วิทยาศาสตรบัณฑิตBachelor of Science
 • สาขาMajor วิศวกรรมซอฟต์แวร์Software Engineering

ชยากร ประยูรอุดมสุขChayakorn Prayoonudomsuk

 • ปริญญาDegree วิทยาศาสตรบัณฑิตBachelor of Science
 • สาขาMajor วิทยาการคอมพิวเตอร์Computer Science

ชลกร นิ่มพัฒนาวงศ์Chollakorn Nimpattanavong

 • ปริญญาDegree วิทยาศาสตรบัณฑิตBachelor of Science
 • สาขาMajor วิทยาการคอมพิวเตอร์Computer Science

ณัฐพล ประจักจิตร์Nattapon Prajugjit

 • ปริญญาDegree วิทยาศาสตรบัณฑิตBachelor of Science
 • สาขาMajor วิศวกรรมซอฟต์แวร์Software Engineering

ธนภัทร มั่นมโนธรรมThanapat Munmanothum

 • ปริญญาDegree วิทยาศาสตรบัณฑิตBachelor of Science
 • สาขาMajor วิทยาการคอมพิวเตอร์Computer Science

ธัญนพ แสงวรรณ์ลอยTannop Sangwanroi

 • ปริญญาDegree วิทยาศาสตรบัณฑิตBachelor of Science
 • สาขาMajor วิศวกรรมซอฟต์แวร์Software Engineering

พริมา มีเนตรทิพย์Parimar Meenetrtip

 • ปริญญาDegree วิทยาศาสตรบัณฑิตBachelor of Science
 • สาขาMajor วิทยาการคอมพิวเตอร์Computer Science

พลวัฒน์ คำแลPonlawat Khamlae

 • ปริญญาDegree วิทยาศาสตรบัณฑิตBachelor of Science
 • สาขาMajor วิทยาการคอมพิวเตอร์Computer Science

วสันต์ อินดีVasan Indee

 • ปริญญาDegree วิทยาศาสตรบัณฑิตBachelor of Science
 • สาขาMajor เทคโนโลยีสารสนเทศInformation Technology

ศักดิพัฒน์ เนื้อขำSakdipat Nuekam

 • ปริญญาDegree วิทยาศาสตรบัณฑิตBachelor of Science
 • สาขาMajor วิทยาการคอมพิวเตอร์Computer Science