กันตินันท์ พลูพัฒน์ธนกิจ kantinan plupattanakit

  • ปริญญาDegree: วิทยาศาสตรบัณฑิตBachelor of Science
  • สาขาMajor: เกมและสื่อเชิงโต้ตอบGames and Interactive Media
About Me : unheaded introvert
Position : Research Assistant (From January 2022 to Present)
Project : Aircraft Recognition VR
Aircraft Viewer
Supervisor : Asst. Prof. Worawat Choensawat, Ph.D. and Asst. Prof. Kingkarn Sookhanaphibarn, Ph.D.

Education :
2005 - 2006 Kindergarten Nakhon Ratchasima School
2007 - 2011 Grade 1-4 Nakhon Ratchasima School
2011 - 2013 Grade 5-6 Maryvit Bowin School
2013 - 2019 Grade 6-12 Maryvit Bowin School
2020 - Present Bachelor's degree Bangkok University

Certification :
2021 Microsoft Certified: Azure AI Fundamentals
  Microsoft Certified: Azure Data Fundamentals
  Microsoft Certified: Azure Fundamentals

 

อธิบายตัวเอง : จาง ไม่ค่อยเข้าหาคนอื่น
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยวิจัย (ตั้งแต่ มกราคม 2565 ถึง ปัจจุบัน)
โปรเจค : Aircraft Recognition VR
Aircraft Viewer
ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวัฒน์ เชิญสวัสดิ์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิ่งกาญจน์ สุขคณาภิบาล

การศึกษา :
2005 - 2006 อนุบาล โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
2007 - 2011 ประถมศึกษา โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
2011 - 2013 ประถมศึกษา โรงเรียนมารีวิทย์บ่อวิน
2013 - 2019 มัธยมศึกษา โรงเรียนมารีวิทย์บ่อวิน
2020 - ปัจจุบัน ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

การรับรอง :
2021 Microsoft Certified: Azure AI Fundamentals
  Microsoft Certified: Azure Data Fundamentals
  Microsoft Certified: Azure Fundamentals