หัวหน้าโครงการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิ่งกาญจน์ สุขคณาภิบาล

Head of Project: Asst. Prof. Kingkarn Sookhanaphibarn (Ph.D.)

โครงการวิจัยนี้มุ่งเน้นที่การคำนวนการจัดวางสินค้าภายในตู้คอนเทนเนอร์เพื่อให้เต็มประสิทธิภาพที่สุด