ผลงาน "Kaiju" ของนางสาวภารณี อภิรมย์เสนีย์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
จากการแข่งขัน Fighting Game AI Competition ที่จัดขึ้นในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “2013 IEEE 2nd Global Conference on Consumer Electronics” ณ Intelligent Computer Entertainment Laboratory, Ritsumeikan University ประเทศญี่ปุ่น โดยมี ดร.กิ่งกาญจน์ สุขคณาภิบาล และอาจารย์อังคณา สุวรรณจตุพร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา