ในวันที่ 26 - 27 พฤษภาคม 2565 ณ ศปภอ.พิษณุโลก
ทีมโครงการวิจัย DR-172 ADV ได้ดำเนินการเก็นข้อมูลจากเครื่องรับสัญญาณ signal processing เพื่อนำข้อมูลที่ได้รับมา วิเคราะห์ แสดงผลตำแหน่งเครื่องบินและข้อมูลจำเพราะอื่นๆไปยังโปรแกรมที่พัฒนาในโครงการ นำโดย ดร. กิ่งกาญจน์ สุขคณาภิบาล และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวัฒน์ เชิญสวัสดิ์