มีการจัดอบรมการใช้งาน Joint Air Defense Digital Information Network (JADDIN)
ณ ห้องประชุมแลป BU-MIT ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิ่งกาญจน์ สุขคณาภิบาล และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวัฒน์ เชิญสวัสดิ์