เอกชัย กันยานุชรัตน์Ekachai Kanyanucharat

  • ปริญญาDegree: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)Master of Science (M.Sc.)
  • มหาวิทยาลัยUniversity: มหาวิทยาลัยกรุงเทพBangkok University
  • สาขาMajor: เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการInformation Technology and Management
หัวข้อการค้นคว้าอิสระ:
วิชวลไลเซชั่นของรูปแบบพฤติกรรมประจำจากข้อมูลเครือข่ายไร้สายในมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
อาจารย์ที่ปรึกษา: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิ่งกาญจน์ สุขคณาภิบาล
ปีที่จบการศึกษา: พ.ศ. 2557
บทคัดย่อ:

ในปัจจุบันสภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยมีการทำกิจกรรมมากมายในแต่ละวัน สิ่งเหล่านี้เป็นพฤติกรรมประจำของผู้คนในสถานที่ที่หมุนเวียนไป การคำนึงถึงการใช้งานในช่วงเวลาและการส่งเสริมให้เกิดสิ่งแวดล้อมที่อำนวยความสะดวกเพื่อให้สามารถดำเนินกิจกรรมให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้คนที่อยู่ในสถานที่นั้นมีความสำคัญ และเนื่องด้วยมหาวิทยาลัยกรุงเทพมีการพัฒนาพื้นที่อยู่ตลอดเวลา ผู้ดูแลและรับผิดชอบมีความต้องการข้อมูลสารสนเทศมากกว่าที่มีอยู่เดิม เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจและการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกให้สามารถตอบสนองต่อผู้ใช้ได้ ดังนั้นทำให้มีความจำเป็นในการคิดหาวิธีการเพื่อให้สามารถทราบถึงความต้องการของผู้คนในพื้นที่ งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและพัฒนาระบบวิชวลไลเซชั่นของรูปแบบพฤติกรรมประจำจากข้อมูลเครือข่ายไร้สายในมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เพื่อช่วยให้ทราบถึงรูปแบบการใช้พื้นที่ในช่วงเวลาการใช้งานของผู้คนที่หมุนเวียนภายในมหาวิทยาลัยให้กับผู้ดูแลและเจ้าของพื้นที่ และสามารถเข้าถึงข้อมูลได้แบบออนไลน์ผ่านทางเว็บบราวเซอร์ ผู้วิจัยนำข้อมูลการใช้งานเครือข่ายไร้สายที่เกิดจากการใช้งานภายในมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (วิทยาเขตกล้วยน้ำไทและรังสิต) และใช้ข้อมูลจำนวน 366 วัน มาเตรียมพร้อมและใช้เทคนิคการสกัดองค์ประกอบหลักเพื่อให้สามารถนำมาวิเคราะห์และสามารถแสดงผลในรูปแบบวิชวลไลเซชั่น ระบบที่พัฒนานี้สามารถให้ผู้ใช้งานเลือกปรับค่าวันที่และอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สายตามต้องการ เพื่อให้ระบบสร้างวิชวลไลเซชั่นแบบโทนสีที่แตกต่างกันของช่วงเวลาแบบรายชั่วโมงที่แสดงถึงรูปแบบพฤติกรรมประจำจากการใช้งานในหนึ่งวัน และสามารถแบ่งกลุ่มช่วงเวลาที่คล้ายกันออกมาในลักษณะการแบ่งกลุ่มแบบโครงสร้างลำดับชั้น การพัฒนางานวิจัยในครั้งนี้ สามารถสร้างวิชวลไลเซชั่นที่ทำสามารถทราบถึงที่เป็นช่วงเวลาในหนึ่งวันของรูปแบบพฤติกรรมประจำจากข้อมูลการใช้งานเครือข่ายไร้สายที่เกิดจากผู้คนที่ใช้งานในแต่ละพื้นที่ ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ และสามารถนำผลลัพธ์ดังกล่าวไปประกอบการวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาพื้นที่ให้สามารถตอบสนองต่อผู้ใช้ภายในมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

คำสำคัญ:  
ตำแหน่งงานปัจจุบัน: อาจารย์ประจำ
สถานที่ทำงาน: แผนกเครือข่ายสารสนเทศกล้วยน้ำไท มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
Independent Study: Visualization of Routine Structure from Wireless Usage Access in Bangkok University 
Supervisor: Asst. Prof. Kingkarn Sookhanaphibarn (Ph.D.)
Graduate Year: 2014
Abstract:

 

Keywords :  
Current Position: Instructor
Institute/Company: Information Network Department, City Campus, Bangkok University
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.