เอกชัย แซ่ฟุ้งAkekachai Saefung

  • ปริญญาDegree: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)Master of Science (M.Sc.)
  • มหาวิทยาลัยUniversity: มหาวิทยาลัยกรุงเทพBangkok University
  • สาขาMajor: เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการInformation Technology and Management
หัวข้อการค้นคว้าอิสระ:  
อาจารย์ที่ปรึกษา: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิ่งกาญจน์ สุขคณาภิบาล
ปีที่จบการศึกษา: พ.ศ. 2559
บทคัดย่อ:

 

คำสำคัญ:  
ตำแหน่งงานปัจจุบัน:  
สถานที่ทำงาน:  
อีเมล:  
 
Independent Study: Serious Game for Fire Safety Evacuation Plan
Supervisor: Asst. Prof. Kingkarn Sookhanaphibarn (Ph.D.)
Graduate Year: 2016
Abstract: Virtual worlds are successfully used for training a personal skill in an emergency situation. In this paper, we present a serious game for fire evacuation training in any public places like office buildings, conventional centers, hotels, and universities. The goal of fire safety evacuation plan is to minimize the damage, i.e. the number of injured people and casualties. In this paper, we built a virtual environment where imitates a classroom building in Bangkok University. We described a design process and development approach for achieving the objectives of evacuation training. The user evaluation was also conducted, showing that the prototype can be used effectively for training a fire drill at other public places.
Keywords : virtual environment, emergency situation, Second Life, OpenSim, game-based learning
Current Position:  
Institute/Company:  
email: