พยนต์ ไกรนุยะฉันท์Payon Krainuyachan 

  • ปริญญาDegree: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)Master of Science (M.Sc.)
  • มหาวิทยาลัยUniversity: มหาวิทยาลัยกรุงเทพBangkok University
  • สาขาMajor: เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการInformation Technology and Management
หัวข้อการค้นคว้าอิสระ:
การค้นคว้าประสิทธิผลการเรียนการสอนทางไกลของระบบ BU WebEx
อาจารย์ที่ปรึกษา: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรวัฒน์ เชิญสวัสดิ์
ปีที่จบการศึกษา: พ.ศ. 2557
บทคัดย่อ:

ในปัจจุบันระบบการเรียนการสอนแบบทางไกลได้มีเทคนิคการเรียนรู้และวิธีที่หลากหลาย การเรียนรู้ที่มีความยืดหยุ่นจะช่วยเพิ่มความสะดวกสบายและอำนวยความสะดวกแก่ผู้เรียนได้มาก ผู้เรียนสามารถเลือกรูปแบบการเรียนได้ด้วยตนเองทั้งจากที่บ้านหรือที่มหาวิทยาลัยโดยไม่ต้องมีการปฏิสัมพันธ์หรือพบกับผู้สอนในสถานที่จริงช่วงเวลาที่ผ่านมาประเทศไทยได้ประสบกับมหาอุทกภัยครั้งใหญ่ในรอบ 50 ปี ทั้งผู้เรียนและผู้สอนต่างประสบปัญหาความยากลำบากในการเดินทางมาเรียนและติดต่อสื่อสารกัน มหาวิทยาลัยกรุงเทพตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้น จึงได้นำระบบ “BU WebEx” มาใช้งานเพื่อแก้ปัญหานี้โดยระบบดังกล่าวถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้สอนและผู้เรียนสามารถเรียนผ่านระบบการเรียนการสอนแบบทางไกลได้จนถึงขณะนี้ยังมีงานวิจัยจำนวนไม่มากที่ได้ดำเนินการวิจัยค้นคว้าหาประสิทธิภาพของการเรียนการสอนทางไกล โดยการศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้วิเคราะห์และอธิบายว่าผู้เรียนและผู้สอนมีส่วนร่วมในระบบ BU WebEx อย่างไร และได้ทำการตรวจสอบจำนวนผู้เข้าร่วมในระบบการเรียนการสอนแบบทางไกล ระบบเครือข่ายการเชื่อมต่อ และจำนวนเวลาทั้งหมดที่ใช้ในการเรียนการสอน โดยข้อมูลดังกล่าวประกอบไปด้วย Log Files ที่ได้จากระบบ BU WebEx และผลตอบรับจากระบบ Feedback รวมทั้งการสัมภาษณ์ที่ได้รับจากผู้ใช้งานภายหลังจากใช้งานระบบ BU WebEx แล้ว

คำสำคัญ: ระบบ “BU WebEx” การเรียนการสอนทางไกล ห้องเรียนเสมือน การประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพ
ตำแหน่งงานปัจจุบัน: อาจารย์ประจำ
สถานที่ทำงาน: แผนกเครือข่ายสารสนเทศกล้วยน้ำไท มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
Independent Study: Investigating the Effectiveness of BU WebEx System
Supervisor: Asst. Prof. Worawat Choensawat (Ph.D.)
Graduate Year: 2014
Abstract:

Nowadays, distant-learning systems provide a wide range of learning techniques with flexibility that provide students with increased opportunities, convenience, and personalization. Students can choose their
own studying style whether learning at home or the university. Students can learn at home without the physical presence of a teacher. Recently, Thailand has experienced the worst flooding in over 50 years.
At that time, some students and teachers had difficulty in commuting. For that reason, Bangkok University adopted a “BU WebEx” system which designed for helping teachers and students for distant learning.
So far, there is little research have been conducted on the effectiveness of distant learning. In this study, we analyzed and described how students and teachers participated in the BU WebEx system. We examined
the students' participation rates, the network connection, and the amount of spending time. The data consist of log files of the BU WebEx system and user's feedbacks after using the system.

Keywords : WebEx System, Distance Learning, Virtual Classroom, Effectiveness Evaluation
Current Position: Instructor
Institute/Company: Information Network Department, City Campus, Bangkok University
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.