จิรวัฒน์ ชมพูธวัชJirawat Chomputawat

  • ปริญญาDegree: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)Master of Science (M.Sc.)
  • มหาวิทยาลัยUniversity: มหาวิทยาลัยกรุงเทพBangkok University
  • สาขาMajor: เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการInformation Technology and Management
หัวข้อการค้นคว้าอิสระ:  An Approach for Generating Labanotation from Motion Capture Data
อาจารย์ที่ปรึกษา: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรวัฒน์ เชิญสวัสดิ์
ปีที่จบการศึกษา: พ.ศ. 2559
บทคัดย่อ:

 

คำสำคัญ:  
ตำแหน่งงานปัจจุบัน: รองผู้จัดการแผนก
สถานที่ทำงาน:  บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
อีเมล:  
 
Independent Study: An Approach for Generating Labanotation from Motion Capture Data
Supervisor: Asst. Prof. Worawat Choensawat (Ph.D.)
Graduate Year: 2016
Abstract: In Western dance communities, Labanotation is one of the most well known dance notations. Labanotation uses a symbolic description for describing the human body movement. This paper presents a tool for generating Labanotation score from motion capture data. A graphical user interface (GUI) for semiautomatically converting motion capture data to Labanotation scores is designed to reduce an ambiguous of key-frames selection and symbol definition. The GUI allows the user easily to define some of the symbols definition according to the dance motion. In addition, user can make the selection of their desirable motion key-frames to produce a quality Labanotation score.
Keywords :  
Current Position:  Deputy Department Manager
Institute/Company:  Thai Union Group Public Company Limited
email: