ศุภวิชญ์ แพฟืนSubhavich Paefuen 

  • ปริญญาDegree: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)Master of Science (M.Sc.)
  • มหาวิทยาลัยUniversity: มหาวิทยาลัยกรุงเทพBangkok University
  • สาขาMajor: เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการInformation Technology and Management
หัวข้อการค้นคว้าอิสระ:
การสร้างตัวละคร NPC ของกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยในโลกเสมือน
อาจารย์ที่ปรึกษา: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรวัฒน์ เชิญสวัสดิ์
ปีที่จบการศึกษา: พ.ศ. 2559
บทคัดย่อ:

ในปัจจุบันนี้เทคโนโลยีโลกเสมือนที่สามารถให้ผู้คนเข้าไปใช้งานได้มีหลากหลาย ทางมหาวิทยาลัยกรุงเทพได้มีการจัดทำโลกเสมือนขึ้นในแพตฟอร์ม Second Life แต่ยังขาดบรรยากาศและผู้คนต่างๆ ที่ยังไม่ได้ถูกใส่ไว้ทำให้ขาดความสมจริง ทางผู้จัดทำจึงได้นำเสนอที่จะใช้ Non play character (NPC) ในการสร้างผู้คนและบรรยากาศต่างๆ มาใส่ไว้ในโลกเสมือน โดยใช้โปรแกรมต่างๆ ดังนี้ Opensim Imprudence Firestorm โดยได้จัดทำผู้คนภายในโลกเสมือนในลักษณะต่างๆ เช่น นักศึกษา อาจารย์ พนักงานทำความสะอาด บุคคลภายนอกที่เข้ามาเยี่ยมชม และนักกีฬา โดยตอบโจทย์ของทางมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีที่มีอยู่มาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดซึ่งเป็นการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้น ผู้จัดทำโครงงานได้จัดทำและต่อยอดตัวละครในรูปแบบต่างๆ ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (วิทยาเขตกล้วยน้ำไท) เพื่อบุคคลที่สนใจจะสร้างตัวละครจำลองหรือคิดค้นปัญญาประดิษฐ์และโครงงานนี้ถือได้ว่าเป็นโครงงานที่มีความท้าทายและสร้างสรรค์มากอีกหนึ่งโครงงาน

คำสำคัญ: โลกเสมือน ตัวละครจำลอง ปัญญาประดิษฐ์
ตำแหน่งงานปัจจุบัน: -
สถานที่ทำงาน: -
อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Web: ผลงานวิชาการ
 
Independent Study: Creating realistic non player characters of campus activities in virtual world
Supervisor: Asst. Prof. Worawat Choensawat (Ph.D.)
Graduate Year: 2016
Abstract:

This project is virtual world similar to the human world to the nature of the characters. Thus, the authors have designed the character in different ways. A ride on the world as a way to do through the virtual world, the project was extended from the project the world of Virtual University in order to create the most realistic, by added non-player character (NPC) in virtual world as are teachers, students. in order to provide a different character. And many more from the original project. The answer to the university about bringing existing technologies used to maximize or simply call this is an another way to advertising the University. The preparation of the project has been prepared and capped characters in different ways. Bangkok University (City Campus) to interested parties to create a character or invented simulation and artificial intelligence project is considered to be a project that is much more challenging and creative projects.

Keywords : Virtual World, NPC, AI
Current Position: -
Institute/Company: -
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Web: Research