สิริลักษณ์ หมู่ประเสริฐชัยSirilak Muprasoetchai

  • ปริญญาDegree: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)Master of Science (M.Sc.)
  • มหาวิทยาลัยUniversity: มหาวิทยาลัยกรุงเทพBangkok University
  • สาขาMajor: เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการInformation Technology and Management
หัวข้อการค้นคว้าอิสระ:
การสร้างโลกเสมือนมหาวิทยาลัยกรุงเทพในเซคันไลฟ์
อาจารย์ที่ปรึกษา: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรวัฒน์ เชิญสวัสดิ์
ปีที่จบการศึกษา: พ.ศ. 2559
บทคัดย่อ:

ในปัจจุบันเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของทุกคนเป็นอย่างมาก ซึ่งเทคโนโลยีในปัจจุบันมีหลากหลายรูปแบบตามลักษณะการใช้งานของแต่ละบุคคล ทางมหาวิทยาลัยกรุงเทพได้เล็งเห็นประโยชน์ของเซคันด์ไลฟ์ที่สามารถสร้างโลกเสมือนและให้บุคคลอื่นได้เข้ามาเยี่ยมชมได้อย่างอิสระ ในทุกที่ ทุกเวลา โปรแกรมเซคันด์ไลฟ์มีจุดเด่นคือ สามารถสร้างโลกจำลองเพื่อให้ผู้ใช้เข้ามาใช้งานและมีปฏิสัมพันธ์กันในโลกจำลองที่สร้างขึ้น และยังสามารถที่จะใช้งานได้ในทุกที่ ทุกเวลา อย่างสมจริง ในงานวิจัยนี้ได้ใช้โปรแกรมประยุกต์ทั้งหมด 3 โปรแกรมด้วยกันในการสร้างแบบจำลอง 3 มิติ ได้แก่ Imprudence เป็นโปรแกรมที่มีการทำงานบนเซคันด์ไลฟ์, SketchUp เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการปั้นโมเดลแบบคร่าว ๆ ที่ถูกสร้างขึ้นโดย Google, Firestorm เป็นโปรแกรมที่มีการทำงานบนเซคันด์ไลฟ์โปรแกรมที่สามารถสร้างอาคารเรียนแบบ 3 มิติ ได้อย่างครบถ้วน นอกจากนั้นผู้จัดทำได้เปรียบเทียบข้อดีและข้อเสียของแต่โปรแกรมเพื่อนำไปประเมินความสมจริงอีกครั้ง โดยใช้แบบทดสอบกับผู้ถูกทดสอบจำนวน 30 คน จากแบบทดสอบ พบว่า ร้อยละ 95 ของผู้ใช้พอใจในคุณภาพและความสมจริงของโลกเสมือนของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

คำสำคัญ: ทัวร์โลกเสมือน; มหาวิทยาลัยกรุงเทพ; 3 มิติ
ตำแหน่งงานปัจจุบัน: -
สถานที่ทำงาน: -
อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Web: ผลงานวิชาการ
 
Independent Study: A Development of Bangkok University Virtual World in Second Life
Supervisor: Assistant Professor Worawat Choensawat (Ph.D.)
Graduate Year: 2016
Abstract:

Nowadays, technologies have an enormous impact in our daily life. Virtual reality is one of the technologies that allow us to move in a virtual space. This benefit can be applied to Bangkok University that allows guest to visit the university in the virtual world at any time any where by utilizing second life platform. The advantages of second life are 1) it supports many users to interact in the virtual world and 2) users can connect to the virtual world from any place at any time via second life browser. In this work, three software applications were used in creating 3D models which are Imprudence, SketchUp and Firestorm. In addition, the author conducted a comparison between those three applications and evaluated the results in term of realism from 30 subjects. From the evaluation, 95% of the subjects were satisfied with the quality and realism of the Bangkok University's virtual world.

Keywords : Virtual Tour, 3D, Bangkok University
Current Position: -
Institute/Company: -
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Web: Research