ชลธาร กาญจนโยธินChonlathan Kanjanayotin

  • ปริญญาDegree: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)Master of Science (M.Sc.)
  • มหาวิทยาลัยUniversity: มหาวิทยาลัยกรุงเทพBangkok University
  • สาขาMajor: เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการInformation Technology and Management
หัวข้อการค้นคว้าอิสระ:
การศึกษาขนาดตัวอักษรที่เหมาะสมสำหรับการมองเห็นของผู้สูงอายุบนอุปกรณ์เคลื่อนที่
อาจารย์ที่ปรึกษา: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิ่งกาญจน์ สุขคณาภิบาล
ปีที่จบการศึกษา: พ.ศ. 2559
บทคัดย่อ:

การใช้งานสมาร์ทโฟนของผู้สูงอายุนั้น ต้องมีการทำการทดสอบทางด้านสายตาและการใช้งาน เพื่อให้มีความเหมาะสมต่อการอ่านของผู้สูงอายุและการออกแบบโดยทั่วไปนั้นไม่ได้คำนึงถึงขนาดของตัวอักษรในการมองผ่านหน้าจอของสมาร์ทโฟนของผู้สูงอายุเพื่อการพัฒนาการออกแบบโมบายแอพพลิเคชั่นให้มีความเหมาะสมต่อการใช้งานมากที่สุด โดยในบทความนี้ได้ทำการพัฒนาออกแบบขนาดตัวอักษรการทำแอพพลิเคชั่นให้มีความเหมาะสม วิเคราะห์โดยการสร้างเกมส์มาเพื่อใช้ในการทดสอบ นำผลทดสอบสายตาและการอ่านที่ได้นั้นมาพัฒนาให้การออกแบบแอพพลิเคชั่นในอนาคตให้ผู้สูงอายุ ผลการทดสอบที่ได้ออกมานั้นจำนวนคำไม่มีผลต่อการอ่านของผู้สูงอายุและขนาดของตัวอักษรแต่ละขนาดมีผลต่อการอ่าน

คำสำคัญ: ตัวอักษร, โมบายแอพพลิเคชั่น, ผู้สูงอายุ, สมาร์ทโฟน
ตำแหน่งงานปัจจุบัน: -
สถานที่ทำงาน: -
อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Web: ผลงานวิชาการ
 
Independent Study: A Study of Font Size for Elderly Vision on Mobile Devices
Supervisor: Assistant Professor Kingkarn Sookhanaphibarn (Ph.D.)
Graduate Year: 2016
Abstract:

Using a smart phone of the elderly, it is essential to be tested in their eyesight on the mobileapplications to provide the most appropriate design. However, general design did not consider the font size to look through the screen of a smart phone of the elderly to the development, design mobile apps applications that are suitable for most applications. In this article we conducted in the development design font size to make application functionality to be appropriate. Analysis by creating games for use in test take eye test results and the reading results that have been design developed an application in the future. Test results that came out the number of words does not affect the reading of the elderly and the font size of each size can affect the reading.

Keywords : Letters, Mobile Application, Elderly, Smartphone
Current Position: -
Institute/Company: -
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Web: Research