คมสัน จิตพินิจกุลKomson Jitpinichkul

  • ปริญญาDegree: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)Master of Science (M.Sc.)
  • มหาวิทยาลัยUniversity: มหาวิทยาลัยกรุงเทพBangkok University
  • สาขาMajor: เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการInformation Technology and Management
หัวข้อการค้นคว้าอิสระ:
การศึกษาลักษณะความชอบของผู้ใช้ในระบบการทำงานในแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ
อาจารย์ที่ปรึกษา: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิ่งกาญจน์ สุขคณาภิบาล
ปีที่จบการศึกษา: พ.ศ. 2559
บทคัดย่อ:

ในปัจจุบันนี้ได้มีสิ่งของและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ หลายชนิดที่ทำให้มนุษย์ได้ริเริ่มผลิตสิ่งต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกและเพื่อตอบสนองความต้องการของตนเอง ยกตัวอย่างเช่น โทรศัพท์มือถือ เกมส์ และแอพพลิเคชั่นในโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษะความชอบของผู้ใช้ในระบบการทำงานในแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้พัฒนาแอพพลิเคชั่นได้พัฒนาให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ โดยการจะทำแอพพลิเคชั่นขึ้นมานั้นจะต้องทำการรวบรวมข้อมูลต่างๆ จากผู้ใช้ทั่วไปและนำมาวิเคราะห์ว่า ผู้ใช้แต่ละคนมีความชอบหรือพอใจกับฟังก์ชั่นการทำงานแบบใด

คำสำคัญ: ความพึงพอใจ, การวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก, แอพพลิเคชั่น
ตำแหน่งงานปัจจุบัน: -
สถานที่ทำงาน: -
อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Web: ผลงานวิชาการ
 
Independent Study: A Study of Font Size for Elderly Vision on Mobile Devices
Supervisor: Assistant Professor Kingkarn Sookhanaphibarn (Ph.D.)
Graduate Year: 2016
Abstract:

Nowadays, there have so many electronic things to provide our life easier and convenience for human-needs such as mobile, game and application on mobile. The objective of this research is aimed to study and develop needs for people to using application on mobile. Therefore this research have to gather information from user and bring all of information to analyze what people like or satisfy how to use function on application and continue to approve a better advantage to make user like application.

Keywords : Satisfaction, Principal Component Analysis, Application
Current Position: -
Institute/Company: -
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Web: Research