อัชณา วุฒิพรพงษ์Achana Wuttipornpong 

  • ปริญญาDegree: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)Master of Science (M.Sc.)
  • มหาวิทยาลัยUniversity: มหาวิทยาลัยกรุงเทพBangkok University
  • สาขาMajor: เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการInformation Technology and Management
หัวข้อการค้นคว้าอิสระ:
การพัฒนาระบบคลังข้อสอบสำหรับการตระหนักรู้ด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์
อาจารย์ที่ปรึกษา: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรวัฒน์ เชิญสวัสดิ์
ปีที่จบการศึกษา: พ.ศ. 2558
บทคัดย่อ:

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบคลังข้อสอบสำหรับการตระหนักรู้ด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ ในการจัดทำแบบทดสอบให้ผู้คนเข้าไปใช้งานในการทดสอบความรู้ที่ตนมีเกี่ยวกับการตระหนักรู้ด้านความปลอดภัยในโลกไซเบอร์ เพื่อให้ผู้คนตื่นตระหนักถึงความรู้ของตน รวมทั้งสังเกตพฤติกรรมของตัวเองที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงในการกระทำผิด เกิดแรงกระตุ้นในการไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมต่อไป อีกทั้งยังเป็นการจัดทำแหล่งข้อสอบให้ผู้ออกข้อสอบนำไปใช้งาน เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และถูกต้องเที่ยงตรง ในออกแบบข้อสอบ ป้องกันการทุจริต หรือเป็นการประเมินคุณภาพข้อสอบ ระบบงานนี้สร้างขึ้นโดยใช้เว็บ template ภาษาที่ใช้พัฒนาคือ PHP และโปรแกรมจัดการฐานข้อมูลใช้ MySQL ผู้ใช้งานเว็บไซต์มี 4 กลุ่ม กลุ่มที่หนึ่งคือ ผู้ดูแลระบบ จะทำหน้าที่จัดการข้อมูลสมาชิกและคำถามภายในระบบ กลุ่มที่สอง คือ ผู้ออกข้อสอบ จะทำหน้าที่ในการเพิ่มคำถามเกี่ยวกับการตระหนักรู้ด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ และกำหนดขอบเขตข้อสอบสำหรับให้กลุ่มที่สาม คือ ผู้เรียน ได้เข้ามาทำแบบทดสอบ และกลุ่มที่สี่ คือ ผู้เชี่ยวชาญ จะมีหน้าในการประเมินคำถามว่าผ่านเกณฑ์หรือไม่

คำสำคัญ: ฐานข้อมูล, โลกไซเบอร์, คลังข้อสอบ, PHP
ตำแหน่งงานปัจจุบัน: -
สถานที่ทำงาน: -
อีเมล: -
Web: ผลงานวิชาการ
 
Independent Study: The development of testing system for cyber security awareness
Supervisor: Asst. Prof. Worawat Choensawat (Ph.D.)
Graduate Year: 2015
Abstract:

This research aims to develop of examination system for evaluating cyber security awareness of users. By knowing the examination result, users can realize their knowledge, as well as, motivate them to observe their behavior that may pose a risk to the perpetrator. The motivation cans impetus to further learning of their education. Besides, the system helps instructors in the preparation of examination in a fast, accurate and fraud preventing manners. This system developed by using a web template along with PHP and MySQL. The system users are divided into four group. First, the administrator acts as the system manager. Second, teachers who provide examination questions about cyber security awareness The third group is students who take the test. Finally is the experts who assess the suitability of question.

Keywords : Database, cybersecurity, testing system, PHP
Current Position: -
Institute/Company: -
email: -
Web: Research