วีรากร พงศ์พนิตานนท์Verakorn Pongpanitanon

  • ปริญญาDegree: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)Master of Science (M.Sc.)
  • มหาวิทยาลัยUniversity: มหาวิทยาลัยกรุงเทพBangkok University
  • สาขาMajor: เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการInformation Technology and Management
หัวข้อการค้นคว้าอิสระ:
การออกแบบและพัฒนาระบบสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับอาชญากรรมทางไซเบอร์
อาจารย์ที่ปรึกษา: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรวัฒน์ เชิญสวัสดิ์
ปีที่จบการศึกษา: พ.ศ. 2558
บทคัดย่อ:

ปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทกับชีวิตของเราเป็นอย่างมาก ช่วยให้เราสามารถติดต่อสื่อสารระหว่างกันอย่างสะดวกรวดเร็ว ทําธุรกรรมต่าง ๆ ผ่านทางระบบออนไลน์ซึ่งสามารถลดอุปสรรคเกี่ยวกับเวลาและระยะทางระหว่างประเทศ โดยการพึ่งพาคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์มือถือต่าง ๆ ด้วยเหตุนี้อาจมีผู้ไม่หวังดีก่ออาชญากรรมทางโลกไซเบอร์ เช่น การขโมยรหัสผานและสวมรอยเป็นเจ้าของเฟสบุ๊ค หลอกให้ผู้ใช้งานโอนเงินเข้าบัญชีของตนเอง ซึ่งทําให้ผู้ใช้งานเกิดความเสียหายหรือสูญเสียทรัพย์สิน
การรู้เท่าทันเล่ห์เหลี่ยมและวิธีการของผู้ไม่หวังดีนั้นเป็นวิธีการป้องกันการเกิดปัญหาอาชญากรรมทางไซเบอร์ข้อมูลเหล่านี้จะอยู่ในรูปแบบของข่าวสารทั้งข้อความข่าวและคลิปข่าว แต่การสืบค้นจากฐานข้อมูลขนาดใหญ่ เช่น Google จะได้ผลการสืบค้นที่กว้าง และบางข้อมูลไม่เกี่ยวข้องกับข่าวหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมทางไซเบอร์ ทําให้ผู้สืบค้นเสียเวลาหรืออาจไม่พบข้อมูลที่ต้องการ ดังนั้น ผู้จัดทําได้ออกแบบและพัฒนาระบบสืบค้นข่าวอาชญากรรม โดยรวบรวมข่าวเกี่ยวกับอาชญากรรมทางไซเบอร์ในช่วงปี 2553-2557 จากสื่อสิ่งพิมพ์ข้อความข่าวและคลิปข่าวทําให้การสืบค้นขอมูลมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ระบบงานนี้พัฒนาโดยใช้ภาษา PHP และโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล MySQL มีผู้ใช้งานทั้งหมด 3 กลุ่มได้แก่กลุ่มที่ 1 คือ ผู้ใช้งานทั่วไป ทําการสืบค้นข้อมูลข่าวอาชญากรรมที่ต้องการ กลุ่มที่ 2 คือ สมาชิก จะคล้ายกับผู้ใช้งานทั่วไป แต่ต่างกันที่สมาชิกสามารถเพิ่มข้อมูลข่าวเข้าภายในระบบได้ กลุ่มที่ 3 คือ ผู้ดูแลระบบ จะทําหน้าที่จัดการทุกอย่างภายในระบบ ตั้งแต่การจัดการข้อมูลข่าว คลิปข่าว จัดการข้อมูลสมาชิก รวมถึงแก้ไข ยืนยัน ยกเลิก หรือลบข่าวออกจากระบบ ซึ่งจากการสอบถามผู้ที่ใช้งานระบบดังกล่าว พบว่า ข้อมูลและฟังก์ชั่นต่าง ๆ สามารถตอบสนองความต้องการได้เป็นอย่างดีและมีความพึงพอใจต่อการออกแบบและจัดรูปแบบของเว็บไซต์และยังพบอีกว่าระบบนี้เป็นที่สนใจของผู้ที่เคยมีประสบการณ์จากการถูกก่ออาชญากรรมทางไซเบอร์เป็นอย่างมาก

คำสำคัญ: โลกไซเบอร์, ระบบสืบค้น, อาชญากรรมทางไซเบอร์, ภัยคุกคามและความปลอดภัย
ตำแหน่งงานปัจจุบัน: -
สถานที่ทำงาน: -
อีเมล: -
Web: ผลงานวิชาการ
 
Independent Study: The Design and Development of a Retrieval System about Cyber Crimes
Supervisor: Asst. Prof. Worawat Choensawat (Ph.D.)
Graduate Year: 2015
Abstract:

Nowadays Technology become more important such as online communication, electronic commerce because it reduce time and connect people together by internet. Globalization from computer, smart phone etc. make lots of utility but also create new type of crime that call “cyber crimes”. Cyber crimes is crime in internet system like hack password, steal personal secret information that can make malicious and economic damage.
User can prevent cyber crime by know how to make cyber crime and avoid it. Information can find in search engine such as google but the large search engine has a lot of data. Some data is not related cyber crime. Sometime searching cyber crime from large engine take lots of time and can not find voracious data. The retrieval system about cyber crime has develop for people who want to search cyber crime information. The system compile cyber crime information in 2010- 2014 include text and media information that make system search more efficiency.
The system is develop from PHP and MySQL. The developer devided people into 3 groups, 1. Regularly users who normaly used system 2. Advanced user who is able to put information system 3. Administrator who control the system. The system feedback from user is very good. Functions are respond user primary requirement specially user who has been cheat by cyber crime.

Keywords : Cyber World, Retrieval System, Cyber Crimes, Threats and Security
Current Position: -
Institute/Company: -
email: -
Web: Research