ตรีภพ เจียมศักดิ์ศิริTreepob Jeamsaksiri

  • ปริญญาDegree: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)Master of Science (M.Sc.)
  • มหาวิทยาลัยUniversity: มหาวิทยาลัยกรุงเทพBangkok University
  • สาขาMajor: เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการInformation Technology and Management
หัวข้อการค้นคว้าอิสระ:
การศึกษาสัญญาณคลื่นสมองขณะเล่นเกมแอคชั่น
อาจารย์ที่ปรึกษา: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิ่งกาญจน์ สุขคณาภิบาล
ปีที่จบการศึกษา: พ.ศ. 2558
บทคัดย่อ:

งานวิจัยนี้คืองานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์การออกแบบเกมแอคชั่น โดยสามารถวิเคราะห์ได้จากสัญญาณคลื่นสมองของผู้เล่นเกมแอคชั่นบนสมาร์ทโฟนจํานวนทั้งหมด 5 คน อายุระหว่าง 22-28 ปี โดยเป็นเพศชาย 4 คน และเพศหญิง 1 คน โดยผู้เล่นทําการสวมเครื่องตรวจวัดคลื่นสมอง Emotiv EPOC Neuroheadset เพื่อวัดสัญญาณคลื่นสมองของผู้เล่นในขณะนั้นผ่านซอฟต์แวร์ที่มีชื่อว่า Emotiv Xavier SDK Control โดยทําการบันทึกสัญญาณคลื่นสมอง และนําไปวิเคราะห์ผ่านโปรแกรม SPSS V.22 เพื่อทําการเปรียบเทียบกับสมมติฐานจํานวนทั้งหมด 10 ข้อที่ได้กําหนดขึ้นโดยผู้วิจัย

จากการทดสอบ พบว่าการออกแบบเกมแอคชั่นที่ดีไม่ควรมีฉากในการเล่นเกมที่ซ้ําไปมา ซึ่งหมายความว่าเกมที่มีฉากการเล่นซ้ําไปมามีผลต่อความเบื่อหน่ายของผู้เล่นทําให้เกมแอคชั่นนั้น ๆ ได้รับความนิยมในระยะเวลาสั้น ๆ เท่านั้น

คำสำคัญ: คลื่นสมอง, เกม, ระดับความยากของเกม, รอบการเล่นของเกม, เกมคุกกี้รัน, เกมแทบเตอร์, ความตื่นเต้น, ความว้าวุ่น, ความจดจ่อ, สมาธิ
ตำแหน่งงานปัจจุบัน: programmer salesforce (developer)
สถานที่ทำงาน: Salesforce
อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Web: ผลงานวิชาการ
 
Independent Study: The Design and Development of a Retrieval System about Cyber Crimes
Supervisor: Assistant Professor Kingkarn Sookhanaphibarn (Ph.D.)
Graduate Year: 2015
Abstract:

This research is research that involves the analysis of the game action. The brain wave signals can be analyzed from the game action on smart phones of all five people aged between 22-28 years were male
and four female players to wear one by one check. Emotiv EPOC neuroheadset measure brain waves to measure the brain waves of players at that time via software called Emotiv Xavier SDK Control by recording
brain waves. And analyzed by SPSS V.22 program to evaluate the hypothesis of all 10 questions that have been established by research. The tests were designed action game that should not have scenes
in the game over and over. This means that the game is replayed scenes to influence the boredom of playing the game action itself. Has been popular in a short period only.

Keywords : Brain Signal, Game, Difficulty Level, Game Round, Cookie Run Game, Thapster Thailand Game, Excitement, Frustration, Engagement, Meditation
Current Position: programmer salesforce (developer)
Institute/Company: Salesforce
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Web: Research