หนึ่งฤทัย กอสง่าลักษณ์Nuengrutai Korsanguluck

  • ปริญญาDegree: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)Master of Science (M.Sc.)
  • มหาวิทยาลัยUniversity: มหาวิทยาลัยกรุงเทพBangkok University
  • สาขาMajor: เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการInformation Technology and Management
หัวข้อการค้นคว้าอิสระ:
การพัฒนาเครื่องมือการวิเคราะห์เชิงจินตภาพในการวิจัยด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์
อาจารย์ที่ปรึกษา: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิ่งกาญจน์ สุขคณาภิบาล
ปีที่จบการศึกษา: พ.ศ. 2558
บทคัดย่อ:

งานวิจัยนี้คืองานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการนำคำสำคัญจากบทความวิชาการที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางไซเบอร์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551-2556 โดยรวบรวมบทความวิจัยที่ตีพิมพ์จาก IEEE Transactions on Information Forensics and Security United States โดยเครื่องมือที่ผู้วิจัยได้พัฒนา และนำมาจัดทำเป็นกราฟิกที่สามารถโต้ตอบกับผู้ใช้งาน แสดงข้อมูลแนวโน้มและความสัมพันธ์ ที่ผู้ใช้งานสามารถเข้าใจได้ง่าย เกิดการรับรู้ที่เชื่อมโยงกัน ซึ่งแสดงข้อมูลเกี่ยวกับคำสำคัญจากบทความวิชาการที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางไซเบอร์ ทำออกมาเป็นรูปแบบ Stack Graph ที่สามารถโต้ตอบกับผู้ใช้ และนำมาทดสอบกับผู้ใช้งาน เพื่อทดสอบความเข้าใจของผู้ใช้งานและทดสอบประสิทธิภาพของ Stack Graph โดยทำการทดสอบโดยนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ ระดับปริญญาโท 22 คน จากการทดสอบ พบว่า ผู้ทดสอบส่วนมากสามารถตอบคำถามได้มากกว่า 70% ซึ่งหมายความว่าผู้ทดสอบสามารถเข้าใจ Stack Graph ได้ภายในเวลาอันรวดเร็ว สามารถอ่านข้อมูลและตอบคำถามได้

คำสำคัญ: วิชวลไลเซชัน, กราฟิก, ความปลอดภัยทํางไซเบอร์
ตำแหน่งงานปัจจุบัน: -
สถานที่ทำงาน: -
อีเมล: -
Web: ผลงานวิชาการ
 
Independent Study: The Design and Development of a Retrieval System about Cyber Crimes
Supervisor: Assistant Professor Kingkarn Sookhanaphibarn (Ph.D.)
Graduate Year: 2015
Abstract:

This research is the research related to the keyword from the article about cyber security since 2008-2013, by collecting published research articles from IEEE Transactions on Information Forensics and Security.
United States, by developed tool. The researcher develop graphics that can interact with users and show trends and relationships of keyword.The user can easily understand and recognition that coherent.
The Stack graph will display keywords about the cyber security and can interactive with the user. Stack graph were tested with users for test their understanding and test the performance of Stack Graph.
Users are Bangkok University students and faculty members, including 22 persons. From the results, most users can answer the questions more than 70%. This means users can understand Stack graph within a short
time, can read the graph and answer questions.

Keywords : Visualization, Graphic, Cyber Security, Stack Graph, Prefuse
Current Position: -
Institute/Company: -
email: -
Web: Research