กฤตภาส ชูชื่นKittapat Choochuen

  • ปริญญาDegree: วิทยาศาสตรบัณฑิตBachelor of Science
  • มหาวิทยาลัยUniversity: มหาวิทยาลัยกรุงเทพBangkok University
  • สาขาMajor: เกมและสื่อเชิงโต้ตอบGames and Interactive Media
หัวข้อการค้นคว้าอิสระ:
ความเสมือนจริงในการสร้างฉากและอากาศยานด้วยเครื่องมือ Unreal Engine และ Maya,Blender (iFIT Problem-based Learning)
อาจารย์ที่ปรึกษา: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวัฒน์ เชิญสวัสดิ์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิ่งกาญจน์ สุขคณาภิบาล
กำลังศึกษาอยู่: สาขาวิชาเกมและสื่อเชิงโต้ตอบ
บทคัดย่อ:

-

คำสำคัญ: -
ตำแหน่งงานปัจจุบัน: -
สถานที่ทำงาน: -
อีเมล: -
Web: -
 
Independent Study: Aircraft Recognition Training Simulator (iFIT Problem-based Learning)
Supervisor: Asst. Prof. Worawat Choensawat, Ph.D. and Asst. Prof. Kingkarn Sookhanaphibarn, Ph.D.
Studying: Games and Interactive Media
Abstract:

-

Keywords : -
Current Position: -
Institute/Company: -
email: -
Web: -