วสันต์ อินดีVasan Indee

  • ปริญญาDegree: วิทยาศาสตร์บัณฑิตBachelor of Science
  • สาขาMajor: เทคโนโลยีสารสนเทศInformation Technology
Position : iFIT Problem-based Learning (From August 2020 to Present)
Project : 1).Discord bot for student attendance check and 2).Admin of CSA-Center facebook page
Supervisor : Asst. Prof. Kingkarn Sookhanaphibarn, Ph.D.
ตำแหน่ง : iFIT Problem-based Learning (ตั้งแต่ สิงหาคม 2563 ถึง ปัจจุบัน)
โปรเจค : 1).Discord bot for student attendance check และ 2).Admin of CSA-Center facebook page
ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิ่งกาญจน์ สุขคณาภิบาล