ธนบัตร พ่อค้า Tanabut Porka

  • ปริญญาDegree: วิทยาศาสตร์บัณฑิตBachelor of Science
  • สาขาMajor: วิทยาการคอมพิวเตอร์Computer Science
About Me : Tell yourself , "Fighting" 1E24 times.
Position : iFIT Problem-based Learning (From August 2020 to Present)
Project : MMASSBP - Mobile Monitoring Application for Smart School Bus Platform
SRSSBP - Sound Recognition for Smart School Bus Platform
CLO - Containers Loading Optimization
FCAR - Finger Counting for Aircraft Recognition
Supervisor : Asst. Prof. Worawat Choensawat, Ph.D. and Asst. Prof. Kingkarn Sookhanaphibarn, Ph.D.

Education :
2012 - 2018 Bangmod wittaya school
2018 - ปัจจุบัน Bangkok University

Grants and Scholarships :
2019 Diamond in Chaiyapruek

Certification :
2562 SAKURA SCIENCE Exchang Program

 

อธิบายตัวเอง : Tell yourself , "Fighting" 1E24 times.
ตำแหน่ง : iFIT Problem-based Learning (ตั้งแต่ สิงหาคม 2563 ถึง ปัจจุบัน)
โปรเจค : MMASSBP - Mobile Monitoring Application for Smart School Bus Platform
SRSSBP - Sound Recognition for Smart School Bus Platform
CLO - Containers Loading Optimization
FCAR - Finger Counting for Aircraft Recognition
ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวัฒน์ เชิญสวัสดิ์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิ่งกาญจน์ สุขคณาภิบาล

การศึกษา :
2012 - 2018 โรงเรียนบางมดวิทยา
2018 - ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ทุนการศึกษา :
2562 ทุนเพรชในชัยพฤษ์

การรับรอง :
2562 SAKURA SCIENCE Exchang Program