พหุคุณ บุญปาน Pahukun Boonparn

  • ปริญญาDegree: วิทยาศาสตร์บัณฑิตBachelor of Science
  • สาขาMajor: วิทยาการคอมพิวเตอร์Computer Science
 
Position : iFIT Problem-based Learning (From January 2020 to June 2022)
Supervisor : Asst. Prof. Worawat Choensawat, Ph.D. and Asst. Prof. Kingkarn Sookhanaphibarn, Ph.D.

Education :
2005-2007 Junior high school at Wang Kai Kang Won School
2017-2018 Senior high school at Non-formal Education Bangkhen
2019-Present Bachelor's degree at Bangkok University

Publications :
2022 Social Data Analysis on Play-to-Earn Non-Fungible Tokens (NFT) Games - 2022

 

ตำแหน่ง : iFIT Problem-based Learning (ตั้งแต่ มกราคม 2020 ถึง มิถุนายน 2022)
ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวัฒน์ เชิญสวัสดิ์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิ่งกาญจน์ สุขคณาภิบาล

การศึกษา :
2005-2007 มัธยมต้น โรงเรียนวังไกลกังวล
2017-2018 มัธยมปลาย กศน.เขตบางเขน
2019-ปัจจุบัน ป.ตรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

สื่อสิ่งพิมพ์ :
2022 Social Data Analysis on Play-to-Earn Non-Fungible Tokens (NFT) Games - 2022

การรับรอง :
2005 ค่ายภาษาอังกฤษ ณ โรงเรียนวังไกลกังวล ประจำปี 2548
2007 เป็นนักเรียนช่วยเหลือกิจกรรมของโรงเรียนวังไกลกังวลดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2550
2009 ร่วมสืบสานมรดกวัฒนธรรมไทย งานพระนครคีรี-เมืองเพชร ครั้งที่ 23 ประจำปี 2552
2009 เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือวิสามัญ อาชีวศึกษา ครั้งที่ 15 ประจำปี 2552
2018 เข้าร่วมการอบรมอาสายุวกาชาด หลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด รุ่นที่ 2577/กทม.255 ประจำปี 2561
2018 ได้รับการคัดเลือกเป็น ลูกดีเด่น ประจำปี 2561 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลย์บริหารธุรกิจ รามอินทรา
2019 เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ Thailand Networking Group (THNG Camp) ครั้งที่ 9 ประจำปี 2562
2020 เข้าร่วมโครงการ สวัสดีไทยแลนด์ 37 สถานะ Thai Buddy โดย AIESEC มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
2020 ได้ร่วมเป็นทีมงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Thailand Networking Group (THNG Camp) ครั้งที่ 10 ประจำปี 2563