กฤตภาส ช่างปั้น Kittapas Changpan

  • ปริญญาDegree: วิทยาศาสตร์บัณฑิตBachelor of Science
  • สาขาMajor: เกมและสื่อเชิงโต้ตอบGames and Interactive Media
About Me : friendly, but not good at speaking
Position : iFIT Problem-based Learning (From January 2022 to Present)
Project : Roblox Project Learning Hub
Supervisor : Asst. Prof. Worawat Choensawat, Ph.D. and Asst. Prof. Kingkarn Sookhanaphibarn, Ph.D.

Education :
2004-2006 Kindergarten, Boriboonsil Rangsit School
2007-2012 Elementary School, Boriboonsil Rangsit School
2013-2018 Middle school - high school, Donmuangchaturachinda school

 

อธิบายตัวเอง : เข้าหาง่าย แต่พูดไม่เก่ง
ตำแหน่ง : iFIT Problem-based Learning (ตั้งแต่ มกราคม 2565 ถึง ปัจจุบัน)
โปรเจค : Roblox Project Learning Hub
ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวัฒน์ เชิญสวัสดิ์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิ่งกาญจน์ สุขคณาภิบาล

การศึกษา :
2004-2006 อนุบาล โรงเรียนบริบูรณ์ศิลป์รังสิต
2007-2012 ประถมศึกษา โรงเรียนบริบูรณ์ศิลป์รังสิต
2013-2018 มัธยมต้น-ปลาย โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา