ภูริพัฒน์ บำรุงสุข Phuriput Bumrungsook

  • ปริญญาDegree: วิทยาศาสตร์บัณฑิตBachelor of Science
  • สาขาMajor: วิทยาการคอมพิวเตอร์Computer Science
 
About me : I'm an ordinary person who following my passion and do whatever I want to do. I love to study and do the things I want to by myself.
Position : iFIT Problem-based Learning (From January 2020 to June 2022)
Project : Senior project : Social data analysis for play to earn project website
Supervisor : Asst. Prof. Worawat Choensawat, Ph.D. and Asst. Prof. Kingkarn Sookhanaphibarn, Ph.D.

Education :
2013-2016 Bodindecha (Sing Singhaseni) 2
2016-2019 Viboon Business Administration Technological College
2020-Present Bachelor's degree at Bangkok University

Publications :
2022 Social Data Analysis on Play-to-Earn Non-Fungible Tokens (NFT) Games - 2022

Certification :
  Certificate Living online by IC3 Digital Literacy
  EF SET English certificate C2 Proficiency

 

อธิบายตัวเอง : คนธรรมดาทั่วไป ไม่ได้เด่นอะไร แค่ชอบทำตามความต้องการของตัวเอง ชอบที่จะเรียนรู้และทำในเรื่องที่ตัวเองสนใจด้วยตัวเอง
ตำแหน่ง : iFIT Problem-based Learning (ตั้งแต่ มกราคม 2020 ถึง มิถุนายน 2022)
โปรเจค : Senior project : Social data analysis for play to earn project website
ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวัฒน์ เชิญสวัสดิ์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิ่งกาญจน์ สุขคณาภิบาล

การศึกษา :
2556-2559 บดินทร์เดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2
2559-2561 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลย์บริหารธุรกิจ รามอินทรา
2562-ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

สื่อสิ่งพิมพ์ :
2564 Social data analysis on play to earn Non-Fungible Tokens (NFT) Games - ปี 2564

การรับรอง :
  ประกาศนียบัตรของ IC3 Digital Literacy เรื่อง Living online
  EF SET English certificate C2 Proficiency