ธนพล กระจ่างธร Thanapol Khajangthon

  • ปริญญาDegree: วิทยาศาสตร์บัณฑิตBachelor of Science
  • สาขาMajor: วิทยาการคอมพิวเตอร์Computer Science
About Me : Not good from birth But my father taught me to open it from a young age.
Position : iFIT Problem-based Learning (From January 2021 to Present)
Project : Aircraft Quest
Container Optimization and 3d visualization on web application
Supervisor : Asst. Prof. Worawat Choensawat, Ph.D. and Asst. Prof. Kingkarn Sookhanaphibarn, Ph.D.

Education :
2549 - 2558 Municipality 3 Lopburi Municipal Demonstration System (Kindergarten - Junior High School)
2559 - 2561 Lopburi Technical College (vocational certificate)
2562 - Present Bangkok University (Bachelor's Degree)

สิ่งพิมพ์ :
2022 Visual Aircraft Recognition Training via Web Application

 

อธิบายตัวเอง : ไม่ได้เก่งตั่งแต่เกิด แต่พ่อสอนเปิดตั่งแต่เด็ก
ตำแหน่ง : iFIT Problem-based Learning (ตั้งแต่ มกราคม 2564 ถึง ปัจจุบัน)
โปรเจค : Aircraft Quest
Container Optimization and 3d visualization on web application
ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวัฒน์ เชิญสวัสดิ์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิ่งกาญจน์ สุขคณาภิบาล

การศึกษา :
2549 - 2558 เทศบาล 3 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี(อนุบาล - มัธยมต้น)
2559 - 2561 วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี(ปวช.)
2562 - ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ(ปริญญาตรี)

Publications :
2022 Visual Aircraft Recognition Training via Web Application