บัณฑิต ถิระเสถียร Bandit Tirasatian

  • ปริญญาDegree: วิทยาศาสตร์บัณฑิตBachelor of Science
  • สาขาMajor: วิทยาการคอมพิวเตอร์Computer Science
Position : iFIT Problem-based Learning (From January 2021 to Present)
Project : Smart school bus platform
Supervisor : Asst. Prof. Worawat Choensawat, Ph.D. and Asst. Prof. Kingkarn Sookhanaphibarn, Ph.D.

Publications :
2022 School Bus Platform for Integrating in a School Van to Avoid Trapped Kindergarten Students (LifeTech)

 

ตำแหน่ง : iFIT Problem-based Learning (ตั้งแต่ มกราคม 2021 ถึง ปัจจุบัน)
โปรเจค : Smart school bus platform
ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวัฒน์ เชิญสวัสดิ์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิ่งกาญจน์ สุขคณาภิบาล

สิ่งพิมพ์ :
2022 แพลตฟอร์มรถโรงเรียนสำหรับบูรณาการรถตู้โรงเรียนเพื่อหลีกเลี่ยงนักเรียนอนุบาลที่ติดอยู่ในรถ (LifeTech)